Newsletter – Polityka Prywatności

REGULAMIN NEWSLETTERA
NA STROINIE INTERNETOWEJ PROLIBERIS.COM

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.), zwaną dalej „Ustawą”, Fundacja Pro Liberis z siedzibą w Bydgoszczy (85-149), ul. Jesionowa 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000594312, NIP: 953-265-85-49, zwana dalej „Usługodawcą” ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej „Regulaminem”.
  2. Regulamin określa:
   rodzaje usług świadczonych drogę elektroniczną,
   zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
   warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
   zasady ochrony danych osobowych,
   tryb postępowania reklamacyjnego
  3. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę do świadczenia usług, związanych z marketingiem bezpośrednim, w postaci wysyłki na adres poczty elektronicznej subskrybenta informacji o produktach Usługodawcy, zwanej „Newsletterem”, realizowanej za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: https://proliberis.org/.
  4. W przypadku, gdy osoba korzystająca ze wskazanej w ust. 3 usługi, zwana „Usługobiorcą”, nie zgadza się z jakimkolwiek postanowieniem Regulaminu, obowiązana jest do nie zamawiania subskrypcji lub natychmiastowego przerwania korzystania z niej.
 2. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
  1. Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy usługę w postaci wysyłki bezpłatnego Newslettera za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
  2. Usługa opisana w ust. 1 jest dostępna wyłącznie dla osób, które wyrażą zgodę na otrzymywanie informacji w postaci Newslettera, na adres e-mail wskazany przez nie w rubryce poświęconej tej usłudze na stronie internetowej https://proliberis.org/. Będzie to jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
  3. Usługa polega na otrzymywaniu przez Usługobiorcę cyklicznej informacji mailowej, dotyczącej nowości w zakresie produktów i rozwiązań na stronie internetowej https://proliberis.org/.
  4. Wysyłka Newslettera realizowana jest w nieregularnych odstępach czasu.
 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
  1. Usługobiorca przed rozpoczęciem korzystania z usługi jest zobowiązany do zapoznania się z postanowieniami zawartymi w niniejszym Regulaminie.
  2. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.
  3. Usługi świadczone w ramach Newslettera są bezpłatne, chyba że wyraźnie wskazano inaczej.
  4. Dla prawidłowego i niezakłóconego korzystania z usług objętych niniejszym Regulaminem wymagane są, co najmniej:
   1. komputer klasy PC lub inny równoważny,
   2. tablet, smartfon lub inne równoważne urządzenie,
   3. połączenie z siecią Internet,
   4. zainstalowane odpowiednie oprogramowania, w skład którego wchodzi co najmniej przeglądarka internetowa (zalecana najnowsza wersja oprogramowania używanej przeglądarki) umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych powiązanych w publicznej sieci teleinformatycznej przez usługę WWW,
   5. posiadanie przez Usługobiorcę aktualnego oraz czynnego adresu poczty elektronicznej, którym może on samodzielnie dysponować w zakresie niezbędnym do realizacji usługi.
  5. W przypadku niedostosowania konfiguracji przez Usługobiorcę do konfiguracji wskazanej w ust. 4 powyżej, Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania z usługi lub niepełne skorzystanie z usługi.
  6. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet. Zaleca się przedsięwzięcie przez Usługobiorcę odpowiednich czynności w celu ich zminimalizowania.
  7. Korzystanie z usługi, objętej niniejszym Regulaminem możliwie jest po udostępnieniu przez Usługobiorcę swojego imienia oraz adresu e-mail, w odpowiednim polu na stronie internetowej https://proliberis.org/, odznaczenie zgód związanych z możliwością wykorzystywania tych danych w celu stosowania marketingu bezpośredniego, świadczenia usług drogą elektroniczną oraz akceptacją Regulaminu, a także kliknięcie przycisku „Subskrybuj”.
  8. Usługobiorca podając dane oświadcza, że są one kompletne, aktualne, zgodne ze stanem faktycznym, ich podanie nie narusza praw osób trzecich, jest uprawniony do ich podania oraz że zapoznał się z Polityką prywatności.
  9. Usługodawca może wymagać, aby Usługobiorca w dodatkowy sposób drogą elektroniczną lub w inny sposób potwierdził prawdziwość podanych danych osobowych lub zamiar skorzystania z niektórych usług. W uzasadnionych przypadkach brak otrzymania takiego potwierdzenia może uniemożliwić świadczenie wybranych usług.
  10. Zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu może ponadto nastąpić poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany przez Usługodawcę na adres e-mail podany przez Usługobiorcę – o ile taka funkcjonalność została udostępniona. Usługodawca może udostępnić również inne sposoby zaakceptowania postanowień Regulaminu.
  11. Usługa Newsletter świadczona jest przez czas nieoznaczony.
  12. Usługobiorca zobowiązany jest w szczególności do:
   1. niezwłocznego aktualizowania danych podanych Usługodawcy;
   2. korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz nie naruszający praw osób trzecich, zgodny z postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w tym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, w szczególności niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  13. Usługobiorca, który zamówił Newsletter oświadcza tym samym, iż posiada zdolność do czynności prawnych oraz że podany przez niego adres poczty elektronicznej jest adresem, którym ma on prawo dysponować w zakresie wymaganym do realizacji usługi.
  14. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia odtworzenia Newslettera spowodowane działaniem siły wyższej albo nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich.
 4. ZAKAZ INGERENCJI
  1. Usługobiorca nie może, bez zgody Usługodawcy ingerować w jakikolwiek sposób w treści zawarte w Newsletterze. Niedozwolone jest wykorzystywanie go w celach naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub na szkodę osób trzecich.
  2. W przypadku jakiejkolwiek niedozwolonej ingerencji w treści zawarte w Newsletterze przez Usługobiorcę, Usługodawca ma prawo dochodzenia odszkodowania za powstałą w związku z tym szkodę.
  3. Usługodawca ostrzega, iż niedozwolona ingerencja w treści zawarte w Newsletterze może rodzić po stronie Usługobiorcy także odpowiedzialność karną.
 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Usługodawca, na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”), na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.) oraz ustawy z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.) jest, jako administrator danych, uprawniony do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy w celu:
   1. wysyłania Newslettera zawierającego ww. informacje handlowe i marketingowe za zgodą Usługobiorcy;
   2. realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną w przedmiocie obsługi subskrypcji Newslettera, reklamacji z tym związanych oraz zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z tej usługi
   3. w celach analitycznych i statystycznych – lepszego doboru produktów i usług do potrzeb Usługobiorców, optymalizacji produktów, uzyskania wiedzy o preferencjach Usługobiorców, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy.
  2. W celu realizacji usługi Newslettera Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorców w postaci ich imion oraz adresów poczty elektronicznej. W celu spersonalizowania Newslettera Usługobiorca może dodatkowo podać również dane osobowe w postaci nazwiska (opcjonalnie). Newsletter może zawierać informacje o charakterze handlowym, w związku z czym dla skorzystania z tej usługi wymagane jest udzielenie przez Usługobiorcę uprzedniej wyraźnej zgody na przesyłanie Newslettera na wskazany adres e-mail.
  3. Udzielona przez Usługobiorcę zgoda, o której mowa w ust. 2 powyżej może być w każdej chwili wycofana, niemniej wycofanie zgody uniemożliwi otrzymywanie Newslettera. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  4. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Usługobiorcy, ponieważ stosuje środki techniczne i organizacyjne, niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w ramach świadczenia usług.
  5. Usługodawca gromadzi i przetwarza dane osobowe na zasadach określonych w zamieszczonej na stronie internetowej https://proliberis.org/ Polityce Prywatności.
 6. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA USŁUGODAWCY
  1. Wyłączne prawa do wszelkich elementów, w tym utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.), udostępnianych przez Usługodawcę, w szczególności prawa autorskie, przysługują Usługodawcy. Usługobiorca jest uprawniony do korzystania z ww. treści nieodpłatnie wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania z usługi Newsletter, na terenie całego świata. Wykorzystywanie ww. treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez Usługodawcę, na piśmie pod rygorem nieważności.
 7. INFORMACJA HANDLOWA
  1. Podając Usługodawcy swój adres poczty elektronicznej, Usługobiorca ma świadomość, że przesyłany do niego Newsletter będzie miał charakter informacji handlowej i wyraża zgodę na przesyłanie mu na ten adres takiej informacji.
  2. Pod pojęciem informacji handlowej należy rozumieć każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania produktów, usług lub rozwiązań oferowanych przez Usługodawcę.
  3. Podając Usługodawcy swój adres poczty elektronicznej, Usługobiorca wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Usługodawcę telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących tj. poczty e-mail, dla celów marketingowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm.).
 8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  1. Usługobiorca może zgłaszać zastrzeżenia związane z usługą Newsletter w formie reklamacji.
  2. Reklamacje dotyczące usługi można zgłaszać poprzez pocztę elektroniczną na adres elektroniczny kontakt@proliberis.org. Reklamacja winna zawierać adres elektroniczny Usługobiorcy, o ile reklamacja została wysłana z innego adresu, oraz szczegółowy opis problemu. Reklamacje spełniające powyższe wymagania zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez Usługodawcę. Jeżeli reklamacja nie może zostać rozpoznana w powyższym terminie, Usługodawca powiadomi Usługobiorcę o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
  3. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przesłana na adres elektroniczny Usługobiorcy, na co wyraża on zgodę.
 9. ROZWIĄZANIE UMOWY
  1. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z usługi Newsletter (rezygnacji z usługi), w szczególności poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości e-mail wysłanej do Usługobiorcy w ramach usługi Newsletter.
 10. ZMIANY REGULAMINU
  1. Obowiązujący Regulamin jest dostępny dla Usługobiorcy pod adresem internetowym https://proliberis.org/newsletter-polityka-prywatnosci/.
  2. Usługodawca może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku zaistnienia takiej konieczności wynikającej ze zmiany przepisów prawa (w szczególności regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną), zmiany sposoby świadczenia usług spowodowanej względami technicznymi lub technologicznymi lub zmiany wynikającej z usprawnień wdrożonych w ramach usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu.
  3. Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania Usługobiorcy o zmianach dokonanych w Regulaminie poprzez przesłanie na podany przez niego adres poczty elektronicznej informacji o zmianach zawierającej odnośnik do umieszczonego na stronie internetowej https://proliberis.org/ jednolitego tekstu Regulaminu. Usługobiorca, który nie zaakceptuje zmian, będzie mógł w każdej chwili zrezygnować z Newslettera.
 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem jego opublikowania i obowiązuje aż do odwołania lub zmiany.
  2. Regulamin stosuje się odpowiednio do korzystania z usługi za pomocą każdego urządzenia innego niż wskazane w Regulaminie i z wykorzystaniem innych sieci niż publiczne.
  3. Naruszenie któregokolwiek z postanowień Regulaminu uprawnia Usługodawcę do odmówienia lub zaprzestania świadczenia usługi na rzecz podmiotu naruszającego lub osób działających w jego imieniu i na jego rzecz.
  4. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest prawo polskie.